Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

Firma CZARMED Łukasz Czarnecki prowadzi sklep internetowy, dostępny w domenie czarmed.pl/sklep prowadzony przez Czarmed Łukasz Czarnecki , przy ul. Armii Krajowej 82/51, 94-406 Łódź, wpisany do rejestru CEIDG pod numerem 60377 oraz  NIP: 773-233-15-91, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym shop@czarmed.pl, tel. 533-339-990   


1. Czarmed Łukasz Czarnecki prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową czarmed.pl/sklep.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z czarmed.pl/sklep dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w czarmed.pl/sklep (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na czarmed.pl/sklep  ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Czarmed Łukasz Czarnecki dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez napisania  oświadczenia o rozwiązaniu umowy i przesłania na adres e-mail : shop@czarmed.pl . Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Czarmed Łukasz Czarnecki  jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w czarmed.pl/sklep należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Czarmed Łukasz Czarnecki  której przedmiotem są usługi świadczone przez Czarmed Łukasz Czarnecki na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w czarmed.pl/sklep  może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z czarmed.pl/sklep oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w czarmed.pl/sklep  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych czarmed.pl/sklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon ( w zależności od wyboru Klienta) . Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich oraz Poczty Polskiej ). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w biurze firmy CZARMED Łukasz Czarnecki, przy ulicy Namiotowej 9, 94-218 Łódź których wykaz wskazany jest na stronach internetowych czarmed.pl/sklep oraz zakładce  Wysyłka.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Czarmed Łukasz Czarnecki dotycząca zakupu danego produktu w czarmed.pl/sklep ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w czarmed.pl/sklep  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest biuro firmy CZARMED Łukasz Czarnecki, które znajduje się przy ulicy Namiotowej 9, 94-218 Łódź.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach czarmed.pl/sklep, Czarmed Łukasz Czarnecki  może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w czarmed.pl/sklep  produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze produktu lub w kasie biura firmy CZARMED ŁUKASZ CZARNECKI W wybranych przypadkach Czarmed Łukasz Czarnecki zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
 • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Czarmed Łukasz Czarnecki zamówienie jest przekazywane do realizacji.
 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Transferuj.pl . z siedzibą  Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
  ul. Św. Marcin 73/6 , 61-808 Poznań

NIP: 7773061579
REGON: 300878437
KRS: 0000412357

 • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.
 • Raty w systemie Santander - usługa za pośrednictwem firmy Santander. Szczegółowe informacje dostępne są w czarmed.pl/sklep w boxie Raty Santander

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć w zakładce Wysyłka . Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku dostępnym w czarmed.pl/sklep  w zakładce Wysyłka

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w czarmed.pl/sklep , Czarmed Łukasz Czarnecki  zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 60 dni ( średni czas dostawy zamówień to  3-4 dni)  od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do biura firmy Czarmed Łukasz Czarnecki przy ulicy Namiotowej 9, 94-218 Łódź.  O możliwości odebrania zamówionego produktu Czarmed Łukasz Czarnecki  informuje drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach czarmed.pl/sklep. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis w naszej firmie ”, produkt należy odesłać na adres biura Czarmed Łukasz Czarnecki przy ulicy Namiotowej 9, 94-218 Łódź po wcześniejszym kontakcie z firmą Czarmed Łukasz Czarnecki  bądź dostarczyć osobiście do biura w Łodzi po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z obsługą sklepu pod numerem : 533-339-990.  

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Czarmed Łukasz Czarnecki .  Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. Czarmed Łukasz Czarnecki odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na shop@czarmed.pl  lub w formie pisemnej na adres Czarmed Łukasz Czarnecki  podany w górnej części Regulaminu, na koszt Czarmed Łukasz Czarnecki., zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora poda obsługa firmy Czarmed Łukasz Czarnecki.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Czarmed Łukasz Czarnecki niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Czarmed Łukasz Czarnecki. albo Czarmed Łukasz Czarnecki  nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. Czarmed Łukasz Czarnecki  rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Czarmed Łukasz Czarnecki  nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Czarmed Łukasz Czarnecki.  W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w czarmed.pl/sklep i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres shop@czarmed.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Czarmed Łukasz Czarnecki dokonanych przez Klienta zakupów , które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Czarmed Łukasz Czarnecki  wskazanego w art. 13, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu czarmed.pl/sklep  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu czarmed.pl/sklep  składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

21. Podane przez Klientów dane osobowe Czarmed Łukasz Czarnecki  zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w czarmed.pl/sklep wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w czarmed.pl/sklep  Adres e-mail będzie przetwarzany przez Czarmed Łukasz Czarnecki oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Czarmed.pl/sklep  

22. Czarmed Łukasz Czarnecki może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach czarmed.pl/sklep. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Czarmed Łukasz Czarnecki który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w czarmed.pl/sklep  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient  przy pierwszym logowaniu w czarmed.pl/sklep  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z czarmed.pl/sklep

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Czarmed Łukasz Czarnecki w ramach czarmed.pl/sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. Czarmed Łukasz Czarnecki  oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Czarmed Łukasz Czarnecki  oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Czarmed Łukasz Czarnecki  oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Czarmed Łukasz Czarnecki  oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem czarmed.pl/sklep  

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w czarmed.pl/sklep jest:

a.  Czarmed Łukasz Czarnecki -  w przypadku zakupu produktów oferowanych przez czarmed.pl/sklep

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Czarmed Łukasz Czarnecki  w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach czarmed.pl/sklep (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać czarmed.pl/sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w czarmed.pl/sklep  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Czarmed Łukasz Czarnecki informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Czarmed Łukasz Czarnecki i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez Czarmed Łukasz Czarnecki wiadomości o korzystaniu przez Klienta z czarmed.pl/sklep  niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Czarmed Łukasz Czarnecki może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w czarmed.pl/sklep są przekazywane spółce Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579
REGON: 300878437, KRS: 0000412357 krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Transferuj.pl  oraz następuje:

w celu obsługi (zrealizowania) przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna  płatności za nabyte w czarmed.pl/sklep  produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w czarmed.pl/sklep  sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

11, Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line usługi PayU za towary nabyte w czarmed.pl/sklep są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego . Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w czarmed.pl/sklep produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w czarmed.pl/sklep  sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 

12. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992  oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w czarmed.pl/sklep produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w czarmed.pl/sklep  sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander

13. Czarmed Łukasz Czarnecki  zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Czarmed Łukasz Czarnecki  zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Czarmed Łukasz Czarnecki  danych osobowych innemu niż Czarmed Łukasz Czarnecki administratorowi danych.

14. Czarmed Łukasz Czarnecki oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Czarmed Łukasz Czarnecki zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Czarmed Łukasz Czarnecki  mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Czarmed Łukasz Czarnecki lub też gdy Czarmed Łukasz Czarnecki  uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w czarmed.pl/sklep  naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

15. Dodatkowo, okazjonalnie, Czarmed Łukasz Czarnecki  za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty czarmed.pl/sklep do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

16. Czarmed Łukasz Czarnecki  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

17. Czarmed Łukasz Czarnecki  stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z czarmed.pl/sklep Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z czarmed.pl/sklep może jednak spowodować pewne utrudnienia.


ZAŁĄCZNIK nr 2


W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:


Czarmed Łukasz Czarnecki      
Namiotowa 9, 94-218 Łódź


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Czarmed Łukasz Czarnecki
ul. Armii Krajowej 82/51, 94-046 Łódź

shop@czarmed.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

                                                                                                                     Czytelny podpis

Regulamin sklepu do dnia 24-12-2014

§ 1. Strony transakcji

 1. W Internetowym SKLEPIE MEDYCZNYM CZARMED  prowadzona jest sprzedaż wysyłkowa następujących towarów: defibrylatory, materiały opatrunkowe, ciśnieniomierze, termometry, sprzęt szkoleniowy, sprzęt z zakresu ratownictwa medycznego, apteczki, reduktory tlenowe, butle tlenowe, stetoskopy.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Internetowym Sklepie Medycznym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej NABYWCĄ.
 3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów w sklepie Internetowym sklepie medycznym CZARMED Łukasz Czarnecki  z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 82/51, 94-046 Łódź  , wpisany do Rejestru EDG pod numerem 60377 przez Prezydenta Miasta Łodzi  zwana dalej SKLEPEM.

 

§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.czarmed.pl/sklep w chwili składania zamówienia.
 2. SKLEP zastrzega sobie prawo zmiany przedstawionych produktów, w tym do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów.
 3. Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.czarmed.pl/sklep wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 4. Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.czarmed.pl/sklep  są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi i są objęte pełną gwarancją producenta.

§ 3. Składanie zamówień

 

 1. Składanie zamówień w Sklepie  następuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Składając zamówienie NABYWCA akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Produkty przedstawione na stronie www.czarmed.pl/sklep nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 3. Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia na stronie sklepu CZARMED a, przez telefonu o numerze 533-339-990 za pomocą poczty elektronicznej na adres shop@czarmed.pl.
 4. SKLEP potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia, ale nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego. Potwierdzenie otrzymania zamówienia wiąże NABYWCĘ.
 5. W razie braku możliwości potwierdzenia otrzymania zamówienia telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną, SKLEP zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.
 6. Przyjęcie zamówienia przez SKLEP następuje drogą telefoniczną lub przez pocztę elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego od potwierdzenia otrzymania zamówienia. Z chwilą przyjęcia zamówienia przez SKLEP następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 7. SKLEP ma prawo do uchylenia się od potwierdzenia zamówienia w przypadku błędu oświadczenia woli, o którym mowa w art. 84 k.c.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

§ 4. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
  - za pobraniem, należność płatna kurierowi gotówką przy odbiorze przesyłki (usługa płatna - 21,50 złotych (brutto) bez względu na wysokość pobranej kwoty,
  - przelewem przed dostawą towaru na podstawie faktury pro forma wystawionej przez Sklep na wskazany w fakturze rachunek bankowy,
  - Przelewy 24.pl -  transakcja on-line
 2. - gotówką w kasie przy odbiorze ze SKLEPU przy ul. Namiotowa 9,  w Łodzi - wymagane wcześniejsze umówienie telefoniczne!
 3. W przypadku płatności przelewem faktura pro-forma zostaje wysłana NABYWCY drogą elektroniczną.

 

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia. Jeżeli towar nie znajduje się w magazynie, SKLEP niezwłocznie informuje o tym Nabywcę.
 2. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SKLEP do dnia wysłania towaru do NABYWCY.
 3. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia NABYWCA jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez SKLEP. Podana przy każdym produkcie dostępność jest orientacyjnym czasem realizacji zamówienia, który może się zmienić w zależności od bieżącej dostępności produktu u dostawcy.
 4. Jeżeli brak towaru w SKLEPIE  może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCA może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie czasu realizacji zamówienia NABYWCY nie przysługują roszczenia o naprawienie szkody.
 5. Jeżeli NABYWCA nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane a wpłacone zaliczki zwrócone, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) przelewem bankowym na konto wskazane przez NABYWCĘ.
 6. W szczególnych przypadkach, dotyczących np.:
  - zamówień, w ocenie SKLEPU o bardzo dużej wartości,
  - produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie, lub
  - odroczenia wysyłki i magazynowania towaru dłużej niż 10 dni roboczych,
  może być wymagana przedpłata. Wysokość przedpłaty jest ustalana indywidualnie dla danego zamówienia, a płatność dokonywana jest na podstawie wystawionej przez SKLEP faktury pro-forma na wskazany w niej rachunek bankowy.
 7. Przedpłata wymagana jest zawsze w przypadkach zamówień na produkty, które mają być w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem NABYWCY oraz zamówień na produkty, którym na życzenie NABYWCY w produkcji nadano cechy nietypowe (np. niestandardowy kolor). Obowiązek wniesienia przedpłaty w całości dotyczy sytuacji, gdy na zlecenie NABYWCY ma być dokonana zmiana w produkcie lub nadanie mu nietypowych cech. Płatność przed przystąpieniem do zmian w produkcie lub przed nadaniem mu nietypowych cech dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy SKLEPU na podstawie faktury pro-forma lub kartą.
 8. Do każdej przesyłki SKLEP dołącza dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT lub paragonu.

 

§ 6. Dostawa

 1. Dostawa wykonywana jest na terenie Polski. W dniu wydania zamówienia NABYWCA jest informowany za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie o wysyłce zamówienia i dokładnym terminie dostawy.
 2. Zamówienie złożone z kilku towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego czasu realizacji zamówienia.
 3. Dostawy krajowe realizowane są Pocztą Polską lub  przesyłką kurierską lub transportem własnym.
 4. Orientacyjne wartości opłat są wyliczane przez system i podawane w momencie składania zamówienia.
 5. Opłata za przesyłki wielkogabarytowe, składające się z kilku sztuk tego samego produktu, ustalane są każdorazowo przez pracownika Działu Realizacji, niezależnie od wartości zamówienia.
 6. Ewentualna zmiana standardu dostawy, dokonana przez NABYWCĘ już po wysyłce towaru z magazynu, polegająca na zmianie miejsca lub terminu dostawy, może się wiązać z dodatkowymi kosztami, które będą obciążały NABYWCĘ.
 7. NABYWCA zobowiązany jest do pokwitowania odbioru przesyłki od kuriera.
 8. NABYWCA zobowiązany jest, w obecności kuriera, dokonać oględzin przesyłki poprzez zbadanie stanu opakowania oraz jego zawartości w chwili doręczenia. Jeśli przesyłka lub jej zawartość jest uszkodzona, NABYWCA jest zobowiązany do spisania protokołu uszkodzeń w obecności kuriera. W razie niespisania protokołu domniemuje się, że przedmiot zamówienia został dostarczony w stanie nienaruszonym.
 9. Czas dostarczenia przesyłki może ulec przedłużeniu z przyczyn niezależnych od SKLEPU. W razie opóźnienia w dostawie przesyłki NABYWCA powinien niezwłocznie zawiadomić SKLEP. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki spowodowane przez firmy kurierskie lub Pocztę Polską.
 10. Na życzenie NABYWCY towar może być wysłany w terminie późniejszym, dogodnym dla NABYWCY. Gotowy do wysyłki towar może być przechowywany w magazynie SKLEPU bezpłatnie do 30 dni pod warunkiem wpłacenia w całości należności za zakupiony towar lub do 14 dni w przypadku przesyłek płatnych w całości lub częściowo przy odbiorze. Po upływie terminów określonych powyżej, będzie naliczana opłata za składowanie w wysokości 1,00 zł (jeden złoty) za jedną paczkę za każdy następny dzień składowania.

 

 

§ 7. Gwarancja

 1. Wszystkie towary dostępne w SKLEPIE  są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta.
 2. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna autoryzowanego serwisu producenta. Jakiekolwiek problemy techniczne są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.
 3. W przypadku, gdy NABYWCA prowadzi działalność gospodarczą, dla niektórych towarów u wybranych producentów mogą wystąpić określone obostrzenia dotyczące warunków gwarancji.

 

§ 8. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu NABYWCA zgłasza do SKLEPU telefonicznie 513009650, lub też pocztą elektroniczną: shop@czarmed.pl  .
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia zamówienia podczas przesyłki nie będą uwzględnianie, jeżeli NABYWCA nie sporządził protokołu uszkodzeń w sposób określony w § 6 pkt 10 niniejszego Regulaminu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej otrzymania uszkodzonego towaru jest spisanie w momencie dostawy w obecności pracownika firmy kurierskiej "Protokołu uszkodzeń". Reklamacje dotyczące uszkodzeń nie będą uwzględnianie, jeżeli NABYWCA nie sporządził w momencie dostawy protokołu uszkodzeń w sposób określony w § 6 pkt 10 niniejszego Regulaminu.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) NABYWCA ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 4. Zwracany towar, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i oryginałem faktury, powinien zostać odesłany do SKLEPU znajdującego się w Łodzi przy ul. Namiotowa 9, 94-218,  Łódź, . Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi, po przyjęciu zwrotu SKLEP przyśle NABYWCY fakturę korygującą.
 5. NABYWCA zobowiązany jest do odesłania towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni pod rygorem odpowiedzialności za ewentualną szkodę. Koszty odesłania towaru ponosi NABYWCA. SKLEP zastrzega sobie prawo odmowy odbioru przesyłek odesłanych przez NABYWCĘ za pobraniem. Kwota sprzedaży zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez NABYWCĘ.
 6. W przypadku uznania reklamacji i przyjęcia zwrotu towaru cena sprzedaży, pomniejszona o ewentualne koszty wymienione w pkt. 7, 8, 9 i 10, zostanie zwrócona niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) po otrzymaniu od NABYWCY prawidłowo podpisanej kopii faktury korygującej (opatrzonej datą, miejscem i czytelnym podpisem NABYWCY), przelewem bankowym na konto wskazane przez NABYWCĘ."
 7. NABYWCA zobowiązany jest do zabezpieczenia odsyłanego towaru przed zniszczeniem. NABYWCA jest odpowiedzialny za bezpieczne dostarczenie zwracanego towaru. Przesyłki zwrotne powinny być realizowane wyłącznie ubezpieczoną przesyłką kurierską. SKLEP ma prawo odmowy przyjęcia zwrotu towaru, jeżeli towar jest uszkodzony podczas transportu, bez względu na przyczynę tego uszkodzenia, bądź też według własnego wyboru pomniejszyć zwracaną cenę sprzedaży o koszty naprawy dokonanej przez autoryzowany serwis producenta. W przypadku zniszczenia towaru podczas transportu SKLEP sporządzi protokół uszkodzeń, który stanowi podstawę reklamacji NABYWCY wobec przewoźnika.
 8. SKLEP przyjmie zwrot produktów pakowanych w pudełka ozdobne, jeżeli zostało zachowane oryginalne opakowanie, bez śladów uszkodzeń takich jak: ślady taśmy klejącej, zadrapania, bez uszkodzeń styropianu lub innych wypełnień opakowania, z kompletem oryginalnie zapakowanych akcesoriów oraz z wszystkimi dokumentami, które były dołączone do towaru. Dotyczy to zwłaszcza opakowań typu "blister", czyli jednorazowych opakowań z twardej folii służących lub wykorzystywanych do wieszania na stojaku w punktach handlowych , które ulegają zniszczeniu po lub przy próbie rozpakowania.
 9. Jeżeli zwracany towar nie posiada oryginalnego opakowania firmowego lub opakowanie jest zniszczone w stopniu utrudniającym dalszy bezpieczny transport, lub stan opakowania obniża wartość handlową towaru, SKLEP pomniejszy zwracaną cenę sprzedaży o koszty nowego opakowania, nie mniej niż 40%.
 10. Jeśli do towaru były dołączone akcesoria, które po rozpakowaniu nie nadają się do powtórnej sprzedaży zwracana należność zostanie pomniejszona o koszt nowych, oryginalnych akcesoriów.
 11. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez NABYWCĘ w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Do świadczeń takich zalicza się w szczególności zamówienia na produkty, które zostały w szczególny sposób zmienione zgodnie z życzeniem NABYWCY oraz produkty, którym na życzenie NABYWCY w produkcji nadano cechy nietypowe (np. niestandardowy kolor).
 12. Reklamacje oparte wyłącznie na różnicach w wyglądzie towaru, a wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu  NABYWCY (kolor, proporcje, itp.) nie będą uwzględniane.
 13. Reklamacji podlegają wady tkwiące w towarze w chwili dostarczenia NABYWCY. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek ingerencji NABYWCY, braku staranności w obsłudze skutkującej uszkodzeniem towaru, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego produktu. SKLEP uchyla się od skutków ewentualnych pomyłek w opisach produktów oraz zastrzega sobie prawo do wystąpienia rozbieżności w wyglądzie produktów wynikających ze zdjęć przedstawionych na stronie www.czarmed.pl/sklep
 2. SKLEP prowadzi procedurę służącą wykrywaniu i korygowaniu ewentualnych błędów w opisie towaru oraz jego cenie. W razie wątpliwości NABYWCA może zwrócić się do SKLEPU za pomocą poczty elektronicznej na adres shop@czarmed.pl lub telefonicznie 533-399-990 w celu wyjaśnienia wątpliwości w tym zakresie.
 3. SKLEP nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu NABYWCA nie ma prawa do odstąpienia od umowy.
 4. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 5. Wraz ze złożeniem zamówienia NABYWCA wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zamówieniu przez CZARMED ŁUKASZ CZARNECKI zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (j. t. z 17.06.2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926). NABYWCY przysługuje prawo kontroli swoich danych osobowych.
 6. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy Stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby CZARMED ŁUKASZ CZARNECKI

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 9 sierpień 2011.

 

 


Zawartość koszyka

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka
650,00zł Do darmowej wysyłki brakuje Ci
0,00zł Razem

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu