Polityka prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

1. Czarmed Łukasz Czarnecki  oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Czarmed Łukasz Czarnecki  oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Czarmed Łukasz Czarnecki  oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Czarmed Łukasz Czarnecki  oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem czarmed.pl/sklep  

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w czarmed.pl/sklep jest:

a.  Czarmed Łukasz Czarnecki -  w przypadku zakupu produktów oferowanych przez czarmed.pl/sklep

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Czarmed Łukasz Czarnecki  w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach czarmed.pl/sklep (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać czarmed.pl/sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w czarmed.pl/sklep  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Czarmed Łukasz Czarnecki informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Czarmed Łukasz Czarnecki i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez Czarmed Łukasz Czarnecki wiadomości o korzystaniu przez Klienta z czarmed.pl/sklep  niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Czarmed Łukasz Czarnecki może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w czarmed.pl/sklep są przekazywane spółce Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579
REGON: 300878437, KRS: 0000412357 krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Transferuj.pl  oraz następuje:

w celu obsługi (zrealizowania) przez Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna  płatności za nabyte w czarmed.pl/sklep  produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w czarmed.pl/sklep  sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.    

11, Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line usługi PayU za towary nabyte w czarmed.pl/sklep są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego . Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w czarmed.pl/sklep produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w czarmed.pl/sklep  sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

 

12. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za pomocą Rat w systemie Santander są przekazywane Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 42c wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000094876, NIP: 898-10-11-992  oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Santander Consumer Finanse S.A. płatności za nabyte w czarmed.pl/sklep produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w czarmed.pl/sklep  sposobu dokonania płatności za pomocą Rat w systemie Santander

13. Czarmed Łukasz Czarnecki  zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Czarmed Łukasz Czarnecki  zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Czarmed Łukasz Czarnecki  danych osobowych innemu niż Czarmed Łukasz Czarnecki administratorowi danych.

14. Czarmed Łukasz Czarnecki oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Czarmed Łukasz Czarnecki zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Czarmed Łukasz Czarnecki  mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Czarmed Łukasz Czarnecki lub też gdy Czarmed Łukasz Czarnecki  uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w czarmed.pl/sklep  naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

15. Dodatkowo, okazjonalnie, Czarmed Łukasz Czarnecki  za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty czarmed.pl/sklep do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

16. Czarmed Łukasz Czarnecki  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

17. Czarmed Łukasz Czarnecki  stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z czarmed.pl/sklep Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z czarmed.pl/sklep może jednak spowodować pewne utrudnienia.