Regulamin

Firma CZARMED Łukasz Czarnecki prowadzi sklep internetowy, dostępny w domenie czarmed.pl/sklep prowadzony przez Czarmed Łukasz Czarnecki , przy ul. Kolejowa 21 , 95-020 Bedoń Przykościelny wpisany do rejestru CEIDG pod numerem 60377 oraz  NIP: 773-233-15-91, z którym Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym shop@czarmed.pl, tel. 533-339-990   


1. Czarmed Łukasz Czarnecki prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową czarmed.pl/sklep.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z czarmed.pl/sklep dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w czarmed.pl/sklep (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na czarmed.pl/sklep  ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Czarmed Łukasz Czarnecki dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez napisania  oświadczenia o rozwiązaniu umowy i przesłania na adres e-mail : shop@czarmed.pl . Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Czarmed Łukasz Czarnecki  jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta w czarmed.pl/sklep należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Czarmed Łukasz Czarnecki  której przedmiotem są usługi świadczone przez Czarmed Łukasz Czarnecki na warunkach określonych w Regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w czarmed.pl/sklep  może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z czarmed.pl/sklep oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w czarmed.pl/sklep  są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych czarmed.pl/sklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub paragon ( w zależności od wyboru Klienta) . Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich oraz Poczty Polskiej ). W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w biurze firmy CZARMED Łukasz Czarnecki, przy ulicy Kolejowa 21, 95-020 Bedoń Przykościelny których wykaz wskazany jest na stronach internetowych czarmed.pl/sklep oraz zakładce  Wysyłka.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Czarmed Łukasz Czarnecki dotycząca zakupu danego produktu w czarmed.pl/sklep ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w czarmed.pl/sklep  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest biuro firmy CZARMED Łukasz Czarnecki, które znajduje się przy ulicy Kolejowej 21, 95-020 Bedoń Przykościelny.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach czarmed.pl/sklep, Czarmed Łukasz Czarnecki  może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w czarmed.pl/sklep  produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

  • Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze produktu lub w kasie biura firmy CZARMED ŁUKASZ CZARNECKI W wybranych przypadkach Czarmed Łukasz Czarnecki zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.
  • Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Czarmed Łukasz Czarnecki zamówienie jest przekazywane do realizacji.
  • Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć w zakładce Wysyłka . Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku dostępnym w czarmed.pl/sklep  w zakładce Wysyłka

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w czarmed.pl/sklep , Czarmed Łukasz Czarnecki  zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 60 dni ( średni czas dostawy zamówień to  3-4 dni)  od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do biura firmy Czarmed Łukasz Czarnecki przy ulicy Kolejowej 21, 95-020 Bedoń Przykościelny.  O możliwości odebrania zamówionego produktu Czarmed Łukasz Czarnecki  informuje drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach czarmed.pl/sklep. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. 
W przypadku gdy w polu „gwarancja” znajduje się informacja „serwis w naszej firmie ”, produkt należy odesłać na adres biura Czarmed Łukasz Czarnecki przy ulicy Kolejowej 21, 95-020 Bedoń Przykościelny po wcześniejszym kontakcie z firmą Czarmed Łukasz Czarnecki  bądź dostarczyć osobiście do biura w Bedoniu Przykościelnym po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z obsługą sklepu pod numerem : 533-339-990.  

Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Czarmed Łukasz Czarnecki .  Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

14. Czarmed Łukasz Czarnecki odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na shop@czarmed.pl  lub w formie pisemnej na adres Czarmed Łukasz Czarnecki  podany w górnej części Regulaminu, na koszt Czarmed Łukasz Czarnecki., zgodnie z art. 13. Informację o rodzaju spedytora poda obsługa firmy Czarmed Łukasz Czarnecki.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Czarmed Łukasz Czarnecki niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Czarmed Łukasz Czarnecki. albo Czarmed Łukasz Czarnecki  nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

17. Czarmed Łukasz Czarnecki  rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Czarmed Łukasz Czarnecki  nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Czarmed Łukasz Czarnecki.  W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

19. Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w czarmed.pl/sklep i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres shop@czarmed.pl w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Czarmed Łukasz Czarnecki dokonanych przez Klienta zakupów , które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Czarmed Łukasz Czarnecki  wskazanego w art. 13, na swój koszt.

20. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu czarmed.pl/sklep  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu czarmed.pl/sklep  składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

Klient zamawiając towar składa ofertę zawarcia umowy. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma na podany adres e-mail wygenerowany automatycznie komunikat potwierdzający otrzymanie przez Sklep zamówienia. 
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi wraz z otrzymaniem ze sklepu wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Wiadomość ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Sprzedającego złożonej przez Klienta oferty.

21. Podane przez Klientów dane osobowe Czarmed Łukasz Czarnecki  zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu w czarmed.pl/sklep wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w czarmed.pl/sklep  Adres e-mail będzie przetwarzany przez Czarmed Łukasz Czarnecki oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. w celu przekazania ankiety, a dane otrzymane w wyniku ankiety będą służyły do opublikowania w sieci Internet opinii o Czarmed.pl/sklep  

22. Czarmed Łukasz Czarnecki może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach czarmed.pl/sklep. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Czarmed Łukasz Czarnecki który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w czarmed.pl/sklep  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

23. Klient  przy pierwszym logowaniu w czarmed.pl/sklep  licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z czarmed.pl/sklep

24. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Czarmed Łukasz Czarnecki w ramach czarmed.pl/sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

ZAŁĄCZNIK nr 1
Polityka Ochrony Prywatności

1. Czarmed Łukasz Czarnecki  oraz Sklep przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Czarmed Łukasz Czarnecki  oraz Sklep z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Czarmed Łukasz Czarnecki  oraz Sklep zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Czarmed Łukasz Czarnecki  oraz Sklep sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem czarmed.pl/sklep  

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w czarmed.pl/sklep jest:

a.  Czarmed Łukasz Czarnecki -  w przypadku zakupu produktów oferowanych przez czarmed.pl/sklep

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością Czarmed Łukasz Czarnecki  w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach czarmed.pl/sklep (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać czarmed.pl/sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w czarmed.pl/sklep  oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez Czarmed Łukasz Czarnecki informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Czarmed Łukasz Czarnecki i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez Czarmed Łukasz Czarnecki wiadomości o korzystaniu przez Klienta z czarmed.pl/sklep  niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Czarmed Łukasz Czarnecki może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. 

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line usługi PayU za towary nabyte w czarmed.pl/sklep są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego . Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w czarmed.pl/sklep produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w czarmed.pl/sklep  sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

11. Czarmed Łukasz Czarnecki  zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Czarmed Łukasz Czarnecki  zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Czarmed Łukasz Czarnecki  danych osobowych innemu niż Czarmed Łukasz Czarnecki administratorowi danych.

12. Czarmed Łukasz Czarnecki oraz Sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Czarmed Łukasz Czarnecki zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Czarmed Łukasz Czarnecki  mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Czarmed Łukasz Czarnecki lub też gdy Czarmed Łukasz Czarnecki  uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w czarmed.pl/sklep  naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Dodatkowo, okazjonalnie, Czarmed Łukasz Czarnecki  za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty czarmed.pl/sklep do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

14. Czarmed Łukasz Czarnecki  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. Czarmed Łukasz Czarnecki  stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z czarmed.pl/sklep Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z czarmed.pl/sklep może jednak spowodować pewne utrudnienia. 


ZAŁĄCZNIK nr 2


W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:


Czarmed Łukasz Czarnecki       
Kolejowa 21, 95-020 Bedoń Przykościelny


UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Czarmed Łukasz Czarnecki
ul. Kolejowa 21, 95-020 Bedoń Przykościelny

shop@czarmed.pl 


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

                                                                                                                     Czytelny podpis